Olimpiada OZE - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Olimpiada OZE

ARCHIWUM > 2015/2016

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Dnia 07 grudnia 2015 roku przeprowadzona została w naszej Szkole kolejna II edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  o Odnawialnych Źródłach Energii. Konkurs adresowany był do uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, a jego celem było promowanie wśród uczniów zagadnień związanych z energetyką, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, sprawdzenie własnych umiejętności w zakresie OZE.

Do konkursu przystąpiło 70 uczniów z klas I - IV z naszej szkoły, młodzież rozwiązywała test, który obejmował 50 pytań jednokrotnego wyboru, związanych z zagadnieniami:
- Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
- Energia wiatrowa;
- Energia wodna;
- Biomasa w OŹE;
- Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OŹE;
- Ochrona środowiska;
- Zrównoważony rozwój OŹE.

Najwięcej punktów uzyskali uczniowie klas IV, którzy już w styczniu przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  dotyczącego eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczeń klasy I, który wszystkich mile zaskoczył swoją wiedzą.

Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się podczas apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2015/2016.

Organizatorem konkursu była p. Justyna Dybicz nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Wyniki szkolnego etapu olimpiady:

I miejsce  -   Włodarczyk Marcin          48 punktów
II miejsce  -  Świderski Jarosław           47 punktów
III miejsce -  Modrzejewski Hubert      46 punktów
IV miejsce - Nowak Przemysław         44 punkty
V miejsce  -  Woźniak Tomasz             42 punkty
VI miejsce  - Nowosad Karol               41 punktów
VI miejsce  -  Gimiński Kamil              41 punktów
VIII miejsce - Fajge Weronika             40 punktów
IX miejsce
 Suwała Alicja                 38 punktów
X miejsce
  Przydatek Mikołaj          37 punktów
X miejsce
Krajewski Krzysztof        37 punktów

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 11 uczniów,  którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście wyboru. II etap, podczas którego uczniowie napiszą test i zmierzą się z odpowiedzią ustną związaną z energią odnawialną, odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2016 r.
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie z oddziałem w Przysieku.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody ufundowane przez sponsora olimpiady oraz zakwalifikują się do etapu krajowego. Finał krajowy odbędzie się 10-12 maja 2016
podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej „Greenpower” w Poznaniu.

Życzymy powodzenia!

Przygotowała: Justyna Dybicz
OLIMPIADA WIEDZY
O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
II edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim
w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5
W INOWROCŁAWIU

Zapraszamy wszystkich uczniów w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z klas I
IV
w dniu 07 grudnia 2015 r.  (poniedziałek) o godzinie 14:00 do sali nr 20.


Obowiązujący zakres tematyczny:
- Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
- Energia wiatrowa;
- Energia geotermalna;
- Energia wodna;
- Biomasa w OŹE;
- Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OŹE;
- Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój OŹE;
- Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania
  projektów związanych z OŹE;

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora z ramienia szkoły p. Justyny DybiczREGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY
O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII II EDYCJA


I. Organizator Olimpiady:

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie
   z Zarządem  Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej.
   Patronat naukowy nad Olimpiadą sprawuje Zakład Paliw i Energii Odnawialnych przy
   Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna
   Gospodarstwa Wiejskiego.

II. Cele Olimpiady:

- Popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- Upowszechnianie wiedzy o zrównoważonym rozwoju, legislacji i możliwościach
  dofinansowania inwestycji z zakresu OŹE,
- Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania,
- Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
- Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z
  UE,
-  Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko,
  znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki.

III. Uczestnicy Olimpiady:

W olimpiadzie udział mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 17 lat. Uczestnictwo w olimpiadzie jest dobrowolne.

IV. Etapy:

Olimpiada podzielona jest na trzy etapy i składa się z:
- I etap eliminacje środowiskowe (szkolne);
- II etap Finał Wojewódzki;
- III etap Finał Krajowy.
II i III etap składa się z testu pisemnego oraz odpowiedzi ustnej. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na każdym z etapów Olimpiady zadania praktycznego.

Eliminacje środowiskowe:
Eliminacje środowiskowe przeprowadzone zostaną w szkołach zgłoszonych do uczestnictwa w Olimpiadzie.

Finał Wojewódzki:
Do zadań Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej należy:
- udzielenie pomocy w przygotowaniu eliminacji szkolnych;
- ocena poziomu organizacyjnego, przygotowania i przebiegu eliminacji szkolnych;
- przeprowadzenie Finału Wojewódzkiego;
- terminowe przekazywanie do Krajowego Zarządu Organizacyjnego wyników Finału Wojewódzkiego w formie protokołu;
- popularyzacja idei Olimpiady w województwie.
Finał Krajowy:
Do zadań Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej należy:
- opracowanie Regulaminu i wydawanie Wytycznych na kolejne edycje Olimpiady;
- przeprowadzenie Finału Krajowego;
- opracowanie zestawów egzaminacyjnych na II i III etap Olimpiady;
- popularyzacja idei Olimpiady;
- gromadzenie środków finansowych oraz właściwe nimi gospodarowanie.
Do Finału Krajowego przechodzi po 5 osób z każdego województwa.
Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej może przydzielić 4 dodatkowe miejsca do Finału Krajowego Olimpiady dla województw o największej liczbie uczestników Finału Wojewódzkiego

V. Zakres tematyczny:
- Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
- Energia wiatrowa;
- Energia geotermalna;
- Energia wodna;
- Biomasa w OŹE;
- Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OŹE;
- Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój OŹE;
- Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania
  projektów związanych z OŹE;

Zakres tematyczny olimpiady etapu I będzie składał się w pytaniach testowych przygotowanych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Justynę Dybicz nawiązujących do wytycznych.
W II etapie testy przygotowane zostaną przez zespół merytoryczny Ośrodka Doradztwa Rolniczego na podstawie materiałów zamieszczonych w wymienionej w regulaminie literaturze i stronach internetowych.

VI. Organizacja Olimpiady:

I etap - szkolny
- Szkoły wyrażające chęć uczestniczenia w olimpiadzie zgłaszają swój udział do ODR w Minikowie
- Eliminacje szkolne odbędą się 7 grudnia 2015 r. w formie testu przeprowadzonego na poziomie szkolnym, który wyłoni uczestników do olimpiady wojewódzkiej.
Etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 50 pytań w czasie 45 minut. Test przygotowuje nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Justyna Dybicz.
- Do II etapu (olimpiady) zakwalifikuje się 20 finalistów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym. Komisja etapu szkolnego prześle protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego dołączając listę wszystkich uczestników biorących udział w etapie szkolnym najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016 roku do ODR w Minikowie z Odziałem w Przysieku.
- Z etapu szkolnego będzie sporządzony protokół.II etap - wojewódzki
przeprowadzony zostanie w styczniu 2016 r. w ODR w Minikowie z odziałem w Przysieku.
- Wezmą w nim udział finaliści I etapu - eliminacji szkolnych.


- II etap składać się będzie z:
- części pisemnej, w ramach której przeprowadzony zostanie test złożony z 50 pytań (czas na odpowiedź - 60 minut), który wyłoni laureatów. Zakwalifikowanie tych osób do części ustnej, jest równoznaczne z nadaniem im tytułu laureata Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
- finału ustnego, podczas którego każdy z  laureatów odpowie na  pytania problemowe.
- Komisja II etapu olimpiady, powołana przez organizatora, dokona oceny wiedzy uczestników na podstawie testu pisemnego i finału ustnego. Po zsumowaniu wyników części pisemnej i finału ustnego, komisja wyłoni  zwycięzców i  wyróżnionych.
- Finał wojewódzki przeprowadzony zostanie według zasad anonimowości. Uczestnicy wylosują numer kodowy, obowiązujący podczas danej eliminacji.

III etap – krajowy  odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej „Greenpower” w Poznaniu.

VII. Kryteria oceny:
• I etap - eliminacje szkolne
- czas odpowiedzi na 50 pytań - 45 minut,
- ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów.
• II etap - etap wojewódzki:
1. test pisemny
- czas odpowiedzi na 50 pytań - 60 minut,
- ocena odpowiedzi:
a) prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów dla 40 pytań jednokrotnego wyboru .
b) prawidłowa 2 punkty, nieprawidłowa 0 punktów dla 10 pytań wielokrotnego wyboru
2. finał ustny
- odpowiedz na  pytania problemowe,
- ocena odpowiedzi: w skali od 0 do 40 punktów.
Maksymalna ilość zdobytych punktów z części pisemnej i części ustnej 100 punktów.

VIII. Nagrody i wyróżnienia:
Wszystkie szkoły biorące udział w Olimpiadzie Wiedzy otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Zwycięzcy czołowych miejsc otrzymają indywidualne cenne nagrody, fundowane przez sponsorów Olimpiady.

IX. Organizacja olimpiady:
1. Zarząd  Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.
2. Organizatorzy olimpiady zapewniają uczestnikom i ich opiekunom, biorącym udział w etapie wojewódzkim poczęstunek.
3. Koszty przejazdu uczestnika olimpiady wraz z opiekunem do ODR w Minikowie oddział w Przysieku ponosi uczestnik.


X. Literatura i strony internetowe wykorzystane przy redagowaniu pytań:
1. Ryszard Tytko „Odnawialne źródła energii”, wyd. OWG
2. Grażyna Jastrzębska „Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne”, wyd.
    Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
3. Franciszek Krawiec „Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu
   energetycznego. Wybrane problemy”, wyd. Difin
4. Witold M. Lewandowski „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, Wydawnictwa   
   Naukowo-T echniczne
5. Jan Popczyk „Energetyka rozproszona”, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju
6. Tomasz Boczar „Wykorzystanie energii wiatru”, wyd. PAK
7. Andrzej Flaga „Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania”, wyd. Arkady
8. Dorota Chwieduk „Energetyka słoneczna budynku”, wyd. Arkady
9. Ewa Klugman-Radziszewska „Fotowoltaika w teorii i praktyce", wyd. BTC
10.Mariusz T. Sarniak „Podstawy fotowoltaiki”, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki    
    Warszawskiej
11.Anna Oniszk-Popławska, M. Zowsik, M. Rogulska „Ciepło z wnętrza ziemi”, wyd.   
   ECbrec
12.Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik - Europejskie   
    Centrum Energii Odnawialnej
13.Wojciech Oszczak „Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła”, wyd. WKŁ
14.Józef Paska „Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, wyd. Oficyna  
    Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
15.Opracowanie zbiorowe „Biogazownie” rolnicze, wyd. Multico

Czasopisma:
1. Czysta Energia
2. Przemysł Chemiczny
3. Chemik

Strony WWW:
http://www.chronmvklimat.pl (zakładka publikacje i raporty)
http://www.ine-isd.org.pl (zakładka broszury i raporty)
http://www.ieo.pl/pl/raportv.html


XI. Postanowienia końcowe:

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału laureata zgłoszonego przez szkołę, jego miejsce zajmuje osoba, która zajęła kolejne miejsce w etapie szkolnym.
Organizator olimpiady: etapu szkolnego Justyna Dybicz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego