Projekt unijny - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekt unijny

TWOJA WIEDZA-TWOJA PRZYSZŁOŚĆ


PROJEKT PN. ,,TWOJA WIEDZA- TWOJA PRZYSZŁOŚĆ II’’


Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.095.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” nr RPKP.10.02.03-04-0012/16.

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Grupa docelowa
Projekt jest adresowany do uczniów i uczennic z zawodowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu inowrocławskiego. Organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Cele
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.

Formy wsparcia
W ramach projektu przeprowadzone są następujące zajęcia:
Zajęcia pozalekcyjne "Ćwiczenia z obsługi sprzętu geodezyjnego" dla uczniów w zawodzie technik geodeta.
Zajęcia pozalekcyjne "Ćwiczenia z obliczeń geodezyjnych" dla uczniów w zawodzie technik geodeta.
Zajęcia pozalekcyjne "Kosztorysowanie" dla uczniów w zawodzie technik budownictwa.
Zajęcia pozalekcyjne "Organizacja i ocena jakości robót budowlanych" dla uczniów w zawodzie technik budownictwa.
Zajęcia pozalekcyjne "Systemy i urządzenia energetyki odnawialnej" dla uczniów technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Zajęcia pozalekcyjne "Ład przestrzenny" dla uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz technik renowacji elementów architektury.
Zajęcia pozalekcyjne "Spawanie gazowe (metoda 311)" dla uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zajęcia prowadzone są zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.  Dla każdego uczestnika zajęć przewidziano ubezpieczenie, badania lekarskie oraz odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki ochrony indywidualnej. Uczniowie otrzymają również materiały dydaktyczne. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zakupione zostały materiały i akcesoria spawalnicze wykorzystywane w trakcie zajęć, m.in. szlifierki, druty spawalnicze, gazy techniczne oraz blachy. Uczniowie po zdanym egzaminie otrzymają książeczki spawacza i certyfikaty.

Projekt obejmuje również kurs zawodowy

1. "Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień" dla uczniów w zawodzie technik budownictwa

W ramach projektu zaplanowano również staże. Staże zawodowe skierowane są dla uczniów techników
(technik budownictwa, technik geodezji i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).


Staże zostaną zrealizowane w lipcu i w sierpniu 2018 r.

Ważne dokumenty
Biblioteczka równościowa

http://inowroclaw.powiat.pl/contents/content/101/4812

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego