Twoja wiedza-Twoja przyszłość - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Twoja wiedza-Twoja przyszłość

ARCHIWUM > Projekty unijne

PROJEKT ,, TWOJA WIEDZA TWOJA PRZYSZŁOŚC’’

Projekt pn. „Twoja wiedza Twoja przyszłość” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na podstawie umowy UM_SP.433.1.133.2013 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.02.00-04-037/12.
Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2013 r. do 3 czerwca 2015 r. obejmuje lata szkolne 2013/2014 oraz 2014/2015.
Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach którego realizowany jest projekt, pełni Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


GRUPA DOCELOWA

Zgodnie z założeniami projekt jest adresowany do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych).

FORMY WSPARCIA W ROKU SZKOLNYM  2014/2015


W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w wymiarze 30 godzin w grupach maksymalnie piętnaście osób. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu , skierowane zostaną do uczniów klas I-IV. W trakcie zajęć będą wykorzystywane przybory geometryczne.


2. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w wymiarze 60 godzin, w grupach maksymalnie piętnastoosobowych. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela naszej szkoły. Podczas zajęć uczniowie/ uczennice będą uczyli się praktycznego posługiwania się językiem obcym. W trakcie zajęć będą wykorzystywane podręczniki, ćwiczenia, słowniki.


3. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu spawania: gazowego (311)

Zajęcia realizowane będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Spawanie metodą 311 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu obejmie łącznie 142 godziny (46 godzin teorii, 96 godzin praktyki) w 1 grupie maksymalnie dziesięcioosobowej. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia kursów. Zajęcia kończą się egzaminem i uzyskaniem uprawnień spawalniczych i certyfikatu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W trakcie zajęć będą wykorzystywane materiały spawalnicze, odzież ochronna, książki. Zostaną zapewnione również książeczki spawacza, badania lekarskie i ubezpieczenie.


4. Zajęcia pozalekcyjne z systemów cieplnych i energii odnawialnej

Zajęcia realizowane będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu w wymiarze 30 godzin w 2 grupach maksymalnie pięcioosobowych.  Zajęcia będą przeprowadzone przez nauczycieliu przedmiotów zawodowych naszej szkoły. W trakcie zajęć będą wykorzystywane podręczniki, zestaw do energii słonecznej, wiatrowej, przetwarzania energii, kolektor słoneczny.


5.    Zajęcia pozalekcyjne z obsługi koparko-ładowarki

Zajęcia realizowane będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu. Zajęcia skierowane są do 12 osób w wymiarze 176 godzin na osobę (116 godzin teorii, 60 godzin praktyki). Zostaną zapewnione badania lekarskie, materiały dydaktyczne, opłata egzaminacyjna.

CELE PROJEKTU

Na poziomie projektu określono jeden cel główny oraz cztery cele szczegółowe.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach  740 uczniów / uczennic (370 dziewcząt, 370 chłopców) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim do 30.06.2015 r.

Na osiągnięcie celu głównego projektu będzie wpływała realizacja czterech celów szczegółowych:
1. podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 uczniów / uczennic szkół zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach,
2. wzrost umiejętności zawodowych 347 uczniów / uczennic szkół zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych i specjalistycznych,
3. rozwój kompetencji kluczowych u 640 uczniów / uczennic szkół zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, pozalekcyjnych z języków obcych oraz technologii informatycznych (grafiki komputerowej),
4. wzmocnienie współpracy 12 szkół zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego z przedsiębiorstwami poprzez tworzenie / dostosowanie programów praktyk do potrzeb lokalnego rynku pracy.


Podsumowanie  roku 2013/2014 z realizacji projektu
pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość"


Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w Naszej szkole następujące zajęcia:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w wymiarze 30 godzin w grupie maksymalnie 15 osób.
2. zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielski, niemiecki) w wymiarze 30 godzin
3. zajęcia pozalekcyjne z projektowania architektury krajobrazu zrealizowano w wymiarze 30 godzin
    w 2 grupach liczących maksymalnie 15 osób.

4. zajęcia pozalekcyjne z geodezji ogólnej w wymiarze 30 godzin w 3 grupach maksymalnie 5 osobowych.

Dla szkoły został przekazany sprzęt m.in. specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu geodezji ogólnej czy projektowania architektury krajobrazu.

Staże dla  uczniów jako nowa forma kształcenia zawodowego.
Dzięki projektowi możliwa była realizacja dodatkowych form kształcenia zawodowego, dotychczas nie prowadzonych tj. staży, wzmocnienie nowoutworzonych lub planowanych kierunków kształcenia poprzez organizację dodatkowych zajęć.
Celem stażu była współpraca szkół z pracodawcami w zakresie tworzenia programów zajęć praktycznych w celu dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, włączenie pracodawców w proces edukacji potencjalnych pracowników oraz wypracowanie mechanizmu współpracy szkół z pracodawcami oraz instytucji samorządowych z pracodawcami, który będzie stosowany w przyszłości.


We współpracy z pracodawcami w lipcu i sierpniu zorganizowane były staże dla grupy uczniów w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa.
Staże realizowane były w wymiarze minimum 150 godzin na miesiąc w okresie letnim u pracodawców współpracujących ze szkołami. Uczniowie po zakończeniu staży otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1 200,00 zł brutto.
Uczniowie, którzy ubiegali się o przyjęcie na staż musieli spełniać następujące kryteria:
- końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym - minimum dobra,
- wszystkich ocen na świadectwie za poprzedni rok szkolny musiała wynosić minimum 3,0.

Efekty dotychczasowej realizacji projektu pozwoliły na wzrost umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych i specjalistycznych, rozwój kompetencji kluczowych u uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, pozalekcyjnych z języków obcych . 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego